آمپلی فایر IF

 

آمپلی فایر IF به منظور تقویت سيگنالها با فرکانس ميانى یا فرکانس متوسط (Intermediate Frequency) در سیستم آنتن دیجیتال مرکزی به کار می رود.

شرکت طیف گستر پیام آمپلی فایر IF  مدل ۱۷۱۷ را برای سیستم آنتن دیجیتال مرکزی تولید می کند.

 

آمپلی فایر ۱۷۱۷ 

 

 

 

 

آمپلی فایر IF مدل ۱۷۱۷