آمپلی فایر آنتن مرکزی

 

آمپلی فایر یک دستگاه تقویت کننده در سیستم آنتن مرکزی است که سیگنال های دریافتی خود را تقویت می کندو به صورت خروجی در اختیار کاربر قرار میدهد. کاربرد دستگاه آمپلی فایر در آنتن مرکزی جهت تقویت سیگنال قبل انجام انشعاب است تا زمانی که عمل انشعاب انجام شد ، سیگنال ضعیف شده با سیگنال ورودی در آمپلی فایر یکسان باشد. فرکانس و تعداد کانال های دریافتی ، میزان تقویت و نوع سیگنال ورودی از ویژگی های مهم در انتخاب نوع آمپلی فایر است که باید به آن توجه نمود.