آنتن VHF – UHF

 

آنتن VHF – UHF

سیستمهای ارتباطی UHF و VHF در سرویس سیار زمینی و سرویس ساحلی و دریایی درونی قابل استفاده‌اند. این سرویسها معمولا بین یک دستگاه ثابت و یک عضو از ایستگاههای سیار دایر می‌شود. حداقل شعاعهای سرویس غالب این سیستمهای ارتباطی دهها کیلومتر است. برد حاصل شده تابعی از ارتفاع و نوع آنتن و توان ارسال شده و مشخصه محلی زمین است.