اتناتور آنتن مرکزی

اتناتور ازجمله متعلقات سیستم آنتن مرکزی است که توسط شرکت طیف گستر پیام ارائه می شود.

اتناتور (Attenuator) یک اتناتور یک دستگاه الکترونیکی است که دامنه و یا قدرت یک سیگنال را بدون ایجاد تحریف بزرگ به شکل موج آن پایین می آورد. یک اتناتور، مخالف تقویت کننده است.