تجهیزات استودیویی

 

تجهیزات استودیویی ازجمله تجهیزات برودکست تلویزیونی و رادیویی هستند که توسط شرکت طیف گستر پیام ارائه می شوند.