ترانزیستور RF

 

ترانزیستور برای تقویت یا قطع و وصل سیگنال‌ها به کار می‌رود. ترانزیستورها ازجمله تجهیزات برودکست تلویزیونی و رادیویی هستند که توسط شرکت طیف گستر پیام ارائه می شوند.