دستگاه های تست و اندازه گیری برودکست تلویزیونی SAT/TV

 

دستگاه های تست و اندازه گیری برودکست تلویزیونی SAT/TV توسط شرکت طیف گستر پیام ارائه می شوند که از جمله آنها می توان انواع سیگنال لول متر SAT/TV/FM و وات متر آنالوگ و دیجیتال را نام برد. 

 

 

سیگنال لول متر SAT/TV/FM وات متر آنالوگ و دیجیتال