سرکابل و جامپر و رابط

.

سرکابل و جامپر و رابط ازجمله تجهیزات برودکست تلویزیونی و رادیویی هستند که توسط شرکت طیف گستر پیام ارائه می شوند.