فیدر

کابل فیدر  ۱/۲ و ۷/۸ ازجمله تجهیزات برودکست تلویزیونی و رادیویی هستند که توسط شرکت طیف گستر پیام ارائه می شوند.

 

 

 

 

 

۱/۲ feeder cable
۷/۸ feeder cable