فیلتر آنتن مرکزی

فیلتر ازجمله متعلقات سیستم آنتن مرکزی است که توسط شرکت طیف گستر پیام ارائه می شود.