متعلقات آنتن مرکزی

 

متعلقات سیستم آنتن مرکزی شامل پریز آنتن، فیلتر، اتناتور، کابل کواکسیال، کانکتور، میکسر و دیپلکسر می شود که توسط شرکت طیف گستر پیام ارائه می شوند.

 

 

اتناتور آنتن مرکزی پریز آنتن مرکزی فیلتر آنتن مرکزی
 

 

کابل کواکسیال آنتن مرکزی کانکتور آنتن مرکزی میکسر و دپلکسر آنتن مرکزی