مدولاتور و انکودر دیجیتال

 

مدولاتور و انکودر دیجیتال از جمله تجهیزات برودکست تلویزیونی و رادیویی هستند که توسط شرکت طیف گستر پیام ارائه می شوند. 

 

انکودر دیجیتال مدولاتور دیجیتال