مولتی سوئیچر انتهایی

مولتی سوئیچر انتهایی یکی از تجهیزات سیستم آنتن دیجیتال مرکزی است که توسط شرکت طیف گستر پیام تولید می شود.