میکسر و دپلکسر آنتن مرکزی

میکسر و دپلکسر ازجمله متعلقات سیستم آنتن مرکزی هستند که توسط شرکت طیف گستر پیام ارائه می شوند.