پالت آمپلی فایر

 

پالت آمپلی فایر که از تجهیزات برودکست های تلویزیونی و رادیویی می باشد، توسط شرکت طیف گستر پیام ارائه می شود.