پریز آنتن مرکزی

پریز ازجمله متعلقات سیستم آنتن مرکزی است که توسط شرکت طیف گستر پیام ارائه می شود.

پریز محل اتصال گیرنده تلویزیونی به آنتن مرکزی جهت دریافت سیگنال مناسب گیرنده است. پریز های سیگنال گیرنده دو دسته هستند. 

پریز عبوری: ضمن تامین سیگنال مورد نیاز برای یک گیرنده ،سیگنال را به پریز دیگر نیز می رساند.

پریز انشعابی: انتهای آخرین پریز در مسیر است و توانایی انتقال سیگنال ندارد و فقط برای یک گیرنده استفاده می شود.

 

 

پریز آنتن مرکزی مدل WISI DB 53
پریز آنتن مرکزی مدل WISI DD 11 M 0650
پریز آنتن مرکزی مدل WISI DW 45