کابل RG-214

کابل RG-214 که در انتقال سیگنالهای فرکانس بالا و سیگنالهای صوت و تصویر کاربرد دارد، ازجمله تجهیزات برودکست تلویزیونی و رادیویی است که توسط شرکت طیف گستر پیام ارائه می شود.