کاتالوگ و بروشورها

کاتالوگ و بروشور ها

 

محصولات شرکت طیف گستر پیام آنتن UHF-VHF تقسیم کننده های آنتن مرکزی
 

 

پریزهای آنتن مرکزی فیلتر آنتن مرکزی کانکتورهای آنتن مرکزی
 

 

میکسرهای آنتن مرکزی آمپلی فایر ۱۷۱۷ آنتن دیجیتال مرکزی مولتی سوئیچرهای میانی
 

 

دستگاه لول متری cable-ranger دستگاه لول متری ranger-neo-4 دستگاه لول متری PROMAX-12
 

 

سیستم های IPTV هتلی فرستنده های تلویزیونی دیجیتال کابل فیدر
 

 

آمپلی فایرهای آنتن مرکزی