کانکتور آنتن مرکزی

کانکتور آنتن مرکزی ازجمله متعلقات سیستم آنتن مرکزی است که توسط شرکت طیف گستر پیام ارائه می شود. از کانکتور (Connector) برای اتصال بخش های مختلف سیستم آنتن مرکزی استفاده می شود.

 

 

 

کانکتور آنتن مرکزی مدل ۴۳F-LCF12-C03
کانکتور آنتن مرکزی مدل ۴۳MH-LCF12-C03
کانکتور آنتن مرکزی مدل ۱۵۸EIA-LCF78-062
کانکتور آنتن مرکزی مدل ۷۱۶M-RG214-SB