کمباینر

 

کمباینر یا جمع کننده قدرت، خروجی فرکانسهای رادیویی و تلویزیونی در ایستگاه را اجماع و برای تشعشع این فرکانسها، آنها را به سیستم آنتن متصل می کند. کمباینر ازجمله تجهیزات برودکست تلویزیونی و رادیویی است که توسط شرکت طیف گستر پیام ارائه می شود.