سیستم های IPTV هتلی

سیستم های IPTV  هتلی

سیستم های IPTV هتلی

  سیستم تلویزیون IPTV هتلی (مخفف Television Protocol Internet) در واقع تلویزیونی است که با استفاده از پروتکل IP ارسال می شود.