محصولات

متعلقات آنتن مرکزی

متعلقات آنتن مرکزی

  متعلقات سیستم آنتن مرکزی شامل پریز آنتن، فیلتر، اتناتور، کابل کواکسیال، کانکتور، میکسر و دیپلکسر می شود که توسط شرکت طیف گستر پیام ارائه می شوند.     اتناتور آنتن مرکزی پریز آنتن مرکزی فیلتر آنتن مرکزی     کابل کواکسیال آنتن مرکزی کانکتور آنتن مرکزی میکسر و دپلکسر آنتن مرکزی