مولتی سوئیچر دیجیتال

مولتی سوئیچر میانی

مولتی سوئیچر میانی

مولتی سوئیچر میانی یکی از تجهیزات سیستم آنتن دیجیتال مرکزی است که توسط شرکت طیف گستر پیام تولید می شود.       مدل WISI DRC 1712 مدل WISI DRC 1724 مدل WISI DRC 1732        

مولتی سوئیچر انتهایی

مولتی سوئیچر انتهایی

مولتی سوئیچر انتهایی یکی از تجهیزات سیستم آنتن دیجیتال مرکزی است که توسط شرکت طیف گستر پیام تولید می شود.