کابل و فیدر

فیدر

فیدر

کابل فیدر  ۱/۲ و ۷/۸ ازجمله تجهیزات برودکست تلویزیونی و رادیویی هستند که توسط شرکت طیف گستر پیام ارائه می شوند.           ۱/۲ feeder cable ۷/۸ feeder cable    

کابل RG-214

کابل RG-214

کابل RG-214 که در انتقال سیگنالهای فرکانس بالا و سیگنالهای صوت و تصویر کاربرد دارد، ازجمله تجهیزات برودکست تلویزیونی و رادیویی است که توسط شرکت طیف گستر پیام ارائه می شود.